Zápis do mateřské školy na rok 2021/2022

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Chlumci bude přijímat žádosti zákonných zástupců dětí, které dovrší 31.8.2021 věku 3 let a mají předpoklady pro plnění ŠVP. Pro děti, které dovrší do 31.8.2021 věku pěti let, je předškolní docházka povinná.

Přihlášky k zápisu můžete do 16. května posílat elektronicky na e-mail školy nebo do datové schránky, přihlášku můžete poslat i poštou. Osobně do školky můžete přihlášku přinést 12.5. mezi 14.00 a 16.00 hodinou. Prezenčně se zápis nekoná z důvodu omezení v souvislostí s pandemií covid.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v informačním centru městyse, ke stažení je také na webu školy. Zákonný zástupce musí předložit doklad o trvalém bydlišti ( občanský průkaz), rodný list dítěte a očkovací průkaz.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vysoký Chlumec.

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

  • Sourozenci již přijatých dětí.
  • Trvalý pobyt alespoň jednoho zákonného zástupce v některé z částí obce Vysoký Chlumec.
  • Věk dětí - přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, přednostně děti z katastru Vysoký Chlumec.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele.

Mgr.Eva Buriánová

ředitelka ZŠ a MŠ

Vysoký Chlumec, 31.3.2021