Základní a mateřská škola Vysoký Chlumec

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2021/2022


Zápis do mateřské školy na rok 2021/2022

12.května ve 14.00 - 16.00

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Chlumci bude přijímat žádosti zákonných zástupců dětí, které dovrší 31.8.2021 věku 3 let a mají předpoklady pro plnění ŠVP. Pro děti, které dovrší do 31.8.2021 věku pěti let, je předškolní docházka povinná.

V případě nepříznivé epidemické situace bude zápis pravděpodobně probíhat elektronicky - sledujte web školy.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v informačním centru městyse nebo je ke stažení na webu školy. Zákonný zástupce musí předložit doklad o trvalém bydlišti ( občanský průkaz), rodný list dítěte a očkovací průkaz.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vysoký Chlumec.

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

  • Sourozenci již přijatých dětí.
  • Trvalý pobyt alespoň jednoho zákonného zástupce v některé z částí obce Vysoký Chlumec.
  • Věk dětí - přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, přednostně děti z katastru Vysoký Chlumec.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele.

Mgr.Eva Buriánová

ředitelka ZŠ a MŠ

Vysoký Chlumec, 31.3.2021


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec / škola / Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace

Kontakt na pověřence GDPR : MAS Sedlčansko, o.p.s., Ervín Haintz, MBA. Telefon 602 41 62 81, email: mas-sedlcansko@email.cz

Jako správce a zpracovatel osobních údajů jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci námi vedených agend. Zpracování osobních údajů probíhá dle platného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Práva subjektu údajů :

  • Máte právo na informaci, zda a jaká osobní data se o Vás zpracovávají. V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů.
  • Máte právo požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně.
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat písemnou žádostí, kterou doručíte osobně v úředních hodinách 10.00-12.00. Uvedete konkrétně, jaký souhlas odvoláváte.
  • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte osobně s průkazem totožnosti.

Ve Vysokém Chlumci, dne 25.5.2018 Mgr. Eva Buriánová, řed. školy