Základní a mateřská škola Vysoký Chlumec

ÚŘEDNÍ DESKA

Přijaté děti do mateřské školy


Přijaté děti do 1. třídy


Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021

14.května ve 14.30 - 16.00 (původně stanovený termín, budu ve škole). 

Dle pokynů mšmt je termín pro poslání žádosti vzhledem k mimořádné situaci stanoven od 4.května  do  15.května. Zápis bude probíhat na dálku  bez přítomnosti dětí. Žádosti posílejte poštou, datovou schránkou, emailem nebo přineste osobně do úřadu obce, či v den zápisu do školy.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Chlumci bude přijímat žádosti zákonných zástupců dětí, které dovrší 31.8.2020 věku 3 let a mají předpoklady pro plnění ŠVP. Mimořádně mohou být i přijaty děti, které mají přiměřené rozumové a komunikační schopnosti a dosáhnou 3 let až na začátku roku 2021. Pro děti, které dovrší do 31.8.2020 věku pěti let, je předškolní docházka povinná.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v informačním centru městyse nebo je zde ke stažení s čestným prohlášením o očkování.  Zákonný zástupce musí uvést trvalé bydliště podle občanského průkazu, poskytnout k ověření rodný list dítěte a očkovací průkaz (kopie).

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vysoký Chlumec.

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

  • Sourozenci již přijatých dětí.
  • Trvalý pobyt alespoň jednoho zákonného zástupce v některé z částí obce Vysoký Chlumec.
  • Věk dětí - přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, přednostně děti z katastru Vysoký Chlumec.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele.

Mgr.Eva Buriánová

ředitelka ZŠ a MŠ

Vysoký Chlumec, 9.4.2020

Oznámení pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

Oznámení

Přerušení provozu v mateřské škole a školní jídelně 

Zápis do 1. třídy - 2020-2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 3. poštou, 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:  jméno a příjmení žadatele (dítěte),  datum narození,  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:  jméno a příjmení tohoto zástupce,  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.


Zápis do 1. třídy

Zápis (původně stanoven na 16.4.2020 ) proběhne bez přítomnosti dětí. Přihlášky posílejte do konce dubna. Nabídka volného pracovního místa- částečný úvazek

Učitel/ka pro 1. stupeň ZŠ

Od 1.9.2019

Kvalifikační předpoklady: Splnění odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících (563/2004Sb.)

28.3.2019 Mgr.Eva Buriánová, řed.školy


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec / škola / Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace

Kontakt na pověřence GDPR : MAS Sedlčansko, o.p.s., Ervín Haintz, MBA. Telefon 602 41 62 81, email: mas-sedlcansko@email.cz

Jako správce a zpracovatel osobních údajů jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci námi vedených agend. Zpracování osobních údajů probíhá dle platného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Práva subjektu údajů :

  • Máte právo na informaci, zda a jaká osobní data se o Vás zpracovávají. V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů.
  • Máte právo požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně.
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat písemnou žádostí, kterou doručíte osobně v úředních hodinách 10.00-12.00. Uvedete konkrétně, jaký souhlas odvoláváte.
  • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte osobně s průkazem totožnosti.

Ve Vysokém Chlumci, dne 25.5.2018 Mgr. Eva Buriánová, řed. školy